Ons Sieh

(von H.J.Lambrecht, leicht abgewandelt v. JR)

 

Se es net breet on schlet keen Welle,

och Burje het se nur en paar;

on kenne âeht von ihr verzälle,

se wör su schün on wunderbar.

Se het ken Scheffe on ken Flöze,

de Städte sen an ihr nur kleen;

de Landlöck kannst de noch bejröße

on en de kleene Dörpe sehn.

On Feste süht se nur janz selde,

se het ken Dichter wie de Rhing;

an ihrem Ofer, op de Felder

do waase Knolle, kene Wing.

Doch wer emol he ös jejange,

verjess de Beroh on Bösch net mie,

on moss sing Lewe lang verlange

no em Siedal on no osse Sieh.